Phân công nhiệm vụ giờ 5s thực hiện tuần từ 8/5/2017 - 12/5/2017

02/04/2017 - Lượt xem: 3278

BỘ CÔNG THƯƠNG 
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP PHÚC YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /CĐCNPY-QTTB

Vĩnh Phúc, ngày… tháng… năm 2017

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GIỜ 5S 
Thực hiện tuần từ 8/5 - 12/5/2017

STT

Công việc

Đơn vị thực hiện

Yêu cầu đạt được

Dụng cụ cần chuẩn bị

1

- Làm vệ sinh khu vực hành lang khu Minh Trí

 Tổ Bảo vệ

- Quét sạch hết hàng rào 
- Tưới cây hoa chuỗi ngọc thuộc khu vực phân công

- Chổi: 05 chiếc 
- Cuốc: 01 chiếc 
- Xẻng: 01 chiếc 
- Xô xách 

2

- Làm vệ sinh CS3 Nam Viêm (Thời gian bắt đầu 15h)

 Các phòng ban

 

 Đảm bảo đúng yêu cầu, Xanh - Sạch - Đẹp.

 

 

- Chổi: 10 chiếc 
- Cuốc: 10 chiếc 
- Xẻng: 10 chiế c 
- Xe rác: 03. 
- Xe cải tiến: 01 
- Cuốc chim: 10 
- Xe rùa: 05

3

- Làm vệ sinh các khu vực khác trong trường

 Các khoa

- Nhặt cỏ, rác 
- Quét sạch khu phân công 
- Tưới cây trồng

- Chổi: 10/khoa 
- Xẻng: 01/khoa 
- Cuốc: 02/khoa 
- Dụng cụ tưới: 05/khoa

 

 

 

 

Đăng bởi: Lý Hồng Thắng

Các bài viết liên quan

 

 

Hoa khoi Ha Noi 2015

Thống kê

Hiện tại: 8

Ngày: 185

Tổng số: 1822287